Slovenian (SI)English (United Kingdom)

facebooktwitterlinkedinyoutube

Ozadje

 

Poudariti je treba, da ocena CRINIS temelji zgolj na zakonodaji, ki je bila veljavna pred spremembami, ki so začele veljati leta 2014.

 

 

Financiranje političnih strank v Sloveniji urejata dva zakona: Zakon o političnih strankah ter Zakon o volilni in referendumski kampanji. Financiranje političnih strank izven volilne kampanje ureja Zakon o političnih strankah, ki je bil sprejet konec septembra 1994 ter od takrat večkrat spremenjen in dopolnjen, nazadnje leta 2013. Financiranje političnih strank izven volilne kampanje ureja IV. poglavje Zakona o političnih strankah, in sicer členi od 21 do 26. Financiranje volilnih kampanj pa ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji, ki je bil sprejet maja 2007 in nato večkrat spremenjen in dopolnjen, nazadnje leta 2013.

Pri ocenjevanju transparentnosti političnega financiranja v Sloveniji je treba upoštevati naslednjo zakonodajo/predpise:

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

- Zakon o računovodstvu,

- Pravilnik o vsebini in obliki letnega poročila in skrajšanega letnega poročila političnih strank,

- Pravilnik o vsebini in o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo,

- Slovenski računovodski standard 36 (2006) ‒ računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah ‒ pravnih osebah zasebnega prava.

Po Zakonu o političnih strankah lahko politične stranke pridobivajo sredstva iz članarine, prispevkov fizičnih oseb, prihodkov od premoženja (ki ne smejo presegati 20 odstotkov od zneska vseh letnih prihodkov stranke) in proračuna.

 

Pravni okvir financiranja političnih strank in volilnih kampanj

Splošni okvir

 

 

 

Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta

banner integriteta

banner nis